‏یکی از مهم ترین ویژگی های عرفان امام خمینی اهل بیت محوری آن‏‎ ‎‏است. امام خمینی در طریق عرفان نظری و عملی به این حقیقت واقف بود‏‎ ‎‏که انسان عارف به میزانی نیاز دارد تا بتواند توسط آن حق را از باطل‏‎ ‎‏تشخیص دهد. به نظر او بهترین میزان آن است که سالک، قرآن و عترت را‏‎ ‎‏الگو قرار داده و بر محور آن حرکت کند. این اصل استوار و بنیادی در‏‎ ‎‏عرفان امام خمینی جایگاه اساسی و نقش محوری دارد و سیره نظری و‏‎ ‎‏عملی او بر آن مهر تأیید زده است.